Doradca mieszkaniowy

Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa warunki przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej również „danymi”) i plików cookies w obszarze strony internetowej doradca-mieszkaniowy.pl, prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej, udostępnionej pod adresem URL: doradca-mieszkaniowy.pl, zwanej dalej „Stroną internetową”.

SPIS TREŚCI

1. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH

2. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE

3. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W RAMACH FORMULARZA POTRZEB MIESZKANIOWYCH

4. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W RAMACH FORMULARZA KONTAKTOWEGO

5. INFORMACJE O PROFILOWANIU

6. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

7. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH

8. BEZWZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

9. WZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

10. PLIKI COOKIES – WPROWADZENIE

11. PLIKI COOKIES ADMINISTRATORA DANYCH

12. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH

13. ZGODA NA UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES I ZARZĄDZANIE NIMI

14. PAMIĘĆ PODRĘCZNA

15. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB OPROGRAMOWANIA

16. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

§1.     JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Strony internetowej jest Joanna Besterda vel Beszterda, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Doradca Mieszkaniowy Joanna Besterda vel Beszterda, z siedzibą w Warszawie (03-713) przy ul. Wrzesińska 4/70, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 7591661842 oraz REGON 387449898.

 

Z Administratorem danych można się skontaktować pod numerem telefonu: 539 70 70 72 oraz przy użyciu adresu e-mail: kontakt@doradca-mieszkaniowy.pl.

§2.     NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE

Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania. Wynika ona z przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Gdy informujemy o:

 

§3.     INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W RAMACH FORMULARZA POTRZEB MIESZKANIOWYCH

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i przekazania oferty mieszkaniowej, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
 2. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi sporządzenie oferty.
 3. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 4. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usług IT.
 6. Dane będą przekazywane do deweloperów oraz podmiotów zarządzających sprzedażą inwestycji deweloperskich, których ofertę otrzyma Użytkownik. Jeżeli Użytkownik wyrazi zainteresowanie ofertą kredytu lub wykończenia nieruchomości dane osobowe zostaną przekazane odpowiednio podmiotowi świadczącemu usługi pośrednictwa finansowego w celu przedstawienia oferty finansowania lub podmiotowi świadczącemu usługi wykończenia pod klucz w celu przedstawienia oferty wykończenia

 

§4.     INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W RAMACH FORMULARZA KONTAKTOWEGO

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
 2. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.
 3. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 4. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usług IT.

 

§5.     INFORMACJE O PROFILOWANIU

 1. W celu marketingu bezpośredniego możemy korzystać z profilowania, polegającego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji o wyświetleniu Tobie reklam. Decyzja ta jest podejmowana na podstawie podejmowanych przez Ciebie czynności w Stronie internetowej, a w szczególności na podstawie zawartych umów lub przeglądanych stron.
 2. W praktyce, profilowanie wspomaga użyteczność naszej Strony internetowej, pozwalając na zaprezentowaniu Tobie treści, które potencjalnie mogą Ciebie interesować.
 3. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
 4. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu niezbędnego dla celu realizacji.
 5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Masz prawo nie podlegać profilowaniu. Profilowanie nie jest obowiązkowe. Brak profilowania uniemożliwi jedynie wyświetlanie Tobie dostosowanych reklam.
 7. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca i dostawca usług IT.

 

§6.     INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

 1. Od momentu, gdy uruchamiasz naszą stronę internetową, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług przetwarzamy takie dane, jak:
  • publiczny adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie,
  • typ i język przeglądarki,
  • data i godzina zapytania,
  • liczba wysyłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL uprzednio odwiedzonej strony, w przypadku, gdy odwiedziny nastąpiły przy użyciu tego odnośnika,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji zapytania.
 2. Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przetwarzaniu jest prowadzenie dzienników zdarzeń serwera i zabezpieczanie Strony internetowej przed potencjalnymi atakami hakerskimi i innymi nadużyciami. W tym, możliwość ustalenia adresu IP osoby wykonującej niedozwoloną czynność w obszarze Strony internetowej, taką jak próba łamania zabezpieczeń, czy publikacja treści zabronionych, czy próby niedozwolonych działań z użyciem naszych serwerów.
 3. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
 4. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie tych danych jest warunkiem korzystania z Strony internetowej. Brak podania tych danych uniemożliwi korzystanie z Strony internetowej.
 7. Odbiorcą tych danych jest nasz hostingodawca i dostawca usług IT.

 

§7.     INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH

Przetwarzając dane osobowe, korzystamy z usług zewnętrznych. Dlatego odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty trzecie. Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o tych odbiorcach, jednak z uwagi na prymat czytelności komunikatu, czynimy to skrótowo. Dlatego niniejszym wyjaśniamy, że gdy informujemy o poszczególnych kategoriach odbiorców, są to następujące podmioty:

 

§8.     BEZWZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień. Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest niezależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

 

Prawo dostępu do danych

Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące Ciebie dane osobowe. Jeżeli tak jest, masz prawo do uzyskania dostępu do tych danych, a także otrzymania dodatkowych informacji o:

 

Po otrzymaniu takiego żądania, jesteśmy zobowiązani dostarczyć kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie wpływa drogą elektroniczną i jeżeli nie otrzymamy innego zastrzeżenia, informacji udzielimy również drogą elektroniczną.

 

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 

Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)

Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych. Mamy wówczas obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 

Zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie

Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

Prawo nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:

 

Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

 

§9.     WZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień. Możliwość skorzystania z nich jest każdorazowo zależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

 

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej zgody na to, masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnej chwili. Naturalnie, cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych.

 

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać dostarczone nam przez siebie swoje dane osobowe, w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli przetwarzanie odbywa się:

Wykonując prawo do przenoszenia danych, masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

 

Prawo do sprzeciwu

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

 

Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie:

 

Także jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, wówczas nie będziemy mogli przetwarzać ich do takich celów.

 

§10.  PLIKI COOKIES – WPROWADZENIE

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym podczas odwiedzania Strony internetowej. Informacje te są przesyłane są do pamięci używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.

Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy kategorie:

Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:

Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:

 

§11.  PLIKI COOKIES ADMINISTRATORA DANYCH

Administrowane przez nas pliki cookies pozwalają na zabezpieczanie Strony internetowej przed atakami hakerskimi. Dzięki temu korzystanie z funkcjonalności Strony internetowej staje się łatwiejsze i przyjemniejsze.

 

§12.   PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH

GOOGLE

Wykorzystujemy pliki cookies administrowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:

Zbierane przez Google Inc mają charakter anonimowy i zbiorczy. W szczególności nie zawierają cech identyfikujących (rozumianych jako dane osobowe) użytkowników Strony internetowej. Korzystając z wymienionych usług zbieramy takie dane jak źródła pozyskania użytkowników odwiedzjących Stronę internetową, a także oraz sposób ich zachowania na Stronie internetowej, informacje na temat używanych przez nich urządzeń i przeglądarek, adres IP, domenę, dane demograficzne (wiek, płeć), zainteresowania i dane geograficzne.

Więcej informacji w tym zakresie, znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl

 

FACEBOOK

Wykorzystujemy pliki administrowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone:

Więcej informacji w tym zakresie, znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

§13.  ZGODA NA UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES I ZARZĄDZANIE NIMI

Z wyłączeniem niezbędnych plików cookies, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika.

Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna i może zostać cofnięta w każdym czasie. Należy jednak pamiętać, że brak zgody na wykorzystywanie niektórych plików cookies może spowodować ograniczenia w korzystaniu z Strony internetowej i jej funkcjonalności, a nawet uniemożliwić to korzystanie.

Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies może nastąpić:

 

§14.  PAMIĘĆ PODRĘCZNA

Kiedy korzystasz ze Strony internetowej, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej zainstalowanej w Twoim urządzeniu. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi odwiedzinami Strony internetowej. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania z Strony internetowej, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane z Strony internetowej, obciążając tym samym łącze internetowe Użytkownika. Pamięć podręczna może również przechowywać takie dane jak hasło do logowania.

 

 

§15.  ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB OPROGRAMOWANIA

Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.

 

§16.  ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 1. Polityka prywatności i plików cookies wchodzi w życie w dacie opublikowania na Stronie internetowej.
 2. Zmiana Polityki prywatności i plików cookies następuje poprzez publikację jej nowej treści na Stronie internetowej.
 3. Informację o zmianie Polityki prywatności i plików cookies publikujemy w obszarze Strony internetowej, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jej nowego brzmienia.

Szukasz nowego mieszkania? Zdaj się na profesjonalistów.
Przejdź do formularza potrzeb już teraz.

© 2021. doradca-mieszkaniowy.pl. All Rights Reserved | projekt i realizacja:

magiauslug.pl - tworzenie stron www i sklepów internetowych Warszawa magia usług