Doradca mieszkaniowy

Regulamin

§1.    Postanowienia wstępne

 1. Korzystanie ze Strony internetowej jest możliwe przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 2. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Strony internetowej, konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika:
  1. urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,
  2. poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript.
 3. Korzystanie z Strony internetowej może wiązać się z poniesieniem przez Użytkownika kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Użytkownik.

 

§2.    Formularz potrzeb mieszkaniowych

 1. Administrator bezpłatnie udostępnia Użytkownikom formularz potrzeb mieszkaniowych.
 2. Aby skorzystać z formularza, należy uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzić żądaną treść, a następnie wysłać formularz do Administratora.
 3. Celem udostępnienia formularza potrzeb mieszkaniowych jest umożliwienie Użytkownikom zgłoszenia Administratorowi swoich preferencji mieszkaniowych, aby na ich podstawie Administrator przygotował dla Użytkownika dopasowaną do tych potrzeb ofertę mieszkań. Niniejsza oferta mieszkań nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny.
 4. Po wysłaniu formularza, Administrator podejmie próbę skontaktowania się z Użytkownikiem telefonicznie lub mailowo w celu umówienia spotkania, na którym przekaże ofertę, o której stanowi punkt powyższy. Jeżeli Użytkownik wyrazi zainteresowanie przekazaną ofertą, może skorzystać z usług doradztwa w procesie rokowań zmierzających do zakupu przedstawionych nieruchomości. Niniejsza usługa jest bezpłatna dla Użytkownika, wynagrodzenie Administratora pokrywane jest przez ewentualnego sprzedawcę. Poprzez Stronę internetową nie jest zawierana żadna umowa.
 5. W obszarze formularza, Użytkownik posiada możliwość wyrażenia zgód na przetwarzanie jego danych osobowych w innych celach.

 

§3.    Formularz kontaktowy

 1. Administrator bezpłatnie udostępnia Użytkownikom formularz kontaktowy.
 2. Aby skorzystać z formularza, należy uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzić żądaną treść wiadomości, a następnie wysłać ją do Administratora.
 3. W obszarze formularza, Użytkownik posiada możliwość wyrażenia zgód na przetwarzanie jego danych osobowych w innych celach, niż udzielenie odpowiedzi na wiadomość.
 4. Administrator udzieli odpowiedzi telefonicznie albo poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Użytkownika.

 

§4.    Udostępnienie mapy

 1. Administrator udostępnia Użytkownikom mapę.
 2. Aby skorzystać z funkcjonalności mapy, należy wyświetlić stronę internetową zawierającą mapę. Funkcjonalność umożliwia uzyskanie podglądu lokalizacji siedziby Administratora.

 

§5.    Warunki licencyjne dotyczące zawartości Strony internetowej

 1. Administrator udziela na rzecz Użytkowników korzystających z Strony internetowej nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania z Strony internetowej, z zachowaniem niniejszych warunków.
 2. Prawo do używania Strony internetowej i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 3. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Strony internetowej i powiązanych z nią utworów. Administrator zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Strony internetowej.

 

§6.     Warunki obowiązywania i zmian regulaminu

 1. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu postanowień zawartych w Regulaminie, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących usług realizowanych przez Administratora, w szczególności w następujących wypadkach:
  1. zmiana w zakresie funkcjonowania oferowanych przez Administratora funkcjonalności,
  2. zmiana systemów informatycznych wykorzystywanych przez Administratora,
  3. zmiana przepisów prawa: regulujących usługi oferowane przez Administratora, do których zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, mających wpływ na świadczenie usługi, wykonywanie Regulaminu, zmiana przepisów podatkowych lub zasad rachunkowości stosowanych przez Administratora, zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Prezesa Urzędu lub Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w zakresie związanym ze świadczeniem usług, wykonywaniem umowy lub Regulaminu,
  4. zmiana przez Administratora modelu biznesowego prowadzonej działalności,
 2. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na Stronie internetowej.
 3. Administrator publikuje informację o zmianie Regulaminu w obszarze Strony internetowej, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia. Publikacja tej informacji następuje poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na Stronie internetowej.

 

§7.    Postępowanie reklamacyjne

 1. Zgłoszenie reklamacji dotyczącej Strony internetowej i świadczonych za jej pośrednictwem usług  może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Administratora.
 2. Administrator rozpoznaje reklamacje w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.
 3. Administrator poinformuje Użytkownika o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym.

 

§8.     Postanowienia końcowe

 1. Administrator udostępnia niniejszy Regulamin na Stronie internetowej.
 2. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Strony internetowej lub nienależyte świadczenie usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników niebędących konsumentami,
  2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Strony internetowej lub nienależyte wykonywanie usług na rzecz Użytkowników niebędących konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Administrator świadczy usługi,
  3. korzyści utracone przez Użytkowników niebędących konsumentami.
 4. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem niebędącym konsumentem lub konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Administratora.
 5. W stosunku do Użytkowników niebędących konsumentami lub do konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, za prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej z Administratorem oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
 7. W przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju konsumenta, stosuje się te przepisy.
 8. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

 

§9.     Definicje użyte w regulaminie

Administrator to Joanna Besterda vel Beszterda, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Doradca Mieszkaniowy Joanna Besterda vel Beszterda, z siedzibą w Warszawie (03-713) przy ul. Wrzesińska 4/70, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 7591661842 oraz REGON 387449898, będąca administratorem i właścicielem Strony internetowej. Z Administratorem można się skontaktować pod numerem telefonu: 539 70 70 72 oraz przy użyciu adresu e-mail: kontakt@doradca-mieszkaniowy.pl.

Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników, za pośrednictwem Strony internetowej.

Strona internetowa to strona internetowa, prowadzona przez Administratora pod adresem URL: doradca-mieszkaniowy.pl.

Użytkownik to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, korzystająca z usług Strony internetowej.

Szukasz nowego mieszkania? Zdaj się na profesjonalistów.
Przejdź do formularza potrzeb już teraz.

© 2021. doradca-mieszkaniowy.pl. All Rights Reserved | projekt i realizacja:

magiauslug.pl - tworzenie stron www i sklepów internetowych Warszawa magia usług